Αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα και προσωπική ανάπτυξη παιδιών

Αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα και προσωπική ανάπτυξη παιδιών

Η έννοια της “βιωματικής μάθησης” στηρίζεται στην αρχή του “μαθαίνειν δια του πράττειν” (learning by doing). Αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση, που αφορά τη διαδικασία προσαρμογής και αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην κατάκτηση της γνώσης και όχι τόσο στο αποτέλεσμα. Η βιωματική μάθηση συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχικής υγείας και προσφέρει ευκαιρίες για την καλλιέργεια υπευθυνότητας, δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτό-αποτελεσματικότητα των παιδιών.

Προκειμένου  να επιτευχθούν αυτά χρειάζεται περιβάλλον ασφάλειας το οποίο επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την αλληλεπίδραση με το καινούριο. Στη βιωματική μάθηση τα παιδιά έχουν τον έλεγχο και ασφαλώς τον εκπαιδευτικό ως εμψυχωτή που θέτει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα τα παιδιά να γνωρίσουν και να αποδεχθούν τον εαυτό τους. Συνεπώς η έννοια της προσωπικής ανάπτυξης έχει κεντρική θέση στη βιωματική μάθηση και αφορά το σύνολο των ψυχολογικών και οργανικών λειτουργιών του παιδιού που οδηγούν στην κατάκτηση της αυτονομίας και της αυτοπραγμάτωσης.

“Ακούω – Προτείνω – Συνοδεύω” το τρίπτυχο της βιωματικής μάθησης.